W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy uczniów szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w  ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Maska – niejedną kryje tajemnicę”  pod  honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc. Na zwycięzców czekają nagrody!

 

       Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej

 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Maska – niejedną kryje tajemnicę”.

 

 1. ORGANIZATOR
 • Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w  Niedźwiadzie Dolnej z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.

 

 • Siedziba Organizatora:

Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej

39-107 Niedźwiada 40

Tel. 172213393

e-mail: spniedzwiadadolna@gmail.com

 

 1. CELE KONKURSU
 • popularyzacja literatury dziecięcej,
 • propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 • Uczestnicy konkursu wykonują maskę postaci literackiej z dowolnej baśni lub legendy.
 • Maska ma być wykonana w formie przestrzennej. Umocowana na patyku dowolnej długości lub zakładana na głowę za pomocą gumki.
 • Dopuszcza się wykonanie maski z różnych materiałów i dowolnymi technikami.
 • Wielkość maski powinna być dostosowana do ludzkiej twarzy.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „O”, klasy I –IV oraz V – VIII.
 • Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
 • Szkoła dostarcza maksymalnie 6 prac (po 2 z każdej kategorii)
 • Do wykonanej maski należy przymocować metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł baśni lub legendy,
 • nazwę postaci z baśni i legendy, której maskę wykonano,
 • pełną nazwę szkoły, adres wraz z województwem, telefon oraz e-mail szkoły (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych należy dostarczyć wraz z pracą na adres Organizatora.
 • Prace należy składać do dnia 18 października 2019 r. do sekretariatu lub przesłać na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego)
 • Ogłoszenie wyników konkursu 29 października 2019 r. na stronie internetowej szkoły: niedzwiada.edu.pl.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielimy telefonicznie pod numerem: 172213393 lub pod adresem e-mail : spniedzwiadadolna@gmail.com

 

 1. OCENA PRAC
 • Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę:
 • samodzielność,
 • staranność,
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał i technikę,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • nawiązanie do tematu.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
 • kategoria przedszkola i klasy „0”,
 • kategoria klas I – IV szkoły podstawowej,
 • kategoria klas V – VIII szkoły podstawowej.
 • Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.
 • Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 5 listopada 2019 r. w siedzibie Organizatora. Do 31 października 2019 r. należy zgłosić telefonicznie lub e-mailem uczestnictwo nagrodzonego ucznia wraz z Opiekunem w uroczystości rozdania nagród.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, 39-107 Niedźwiada 40, tel. 172213393 e-mail: spniedzwiadadolna@gmail.com reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.
 • Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail: praysa@ropczyce.eu.
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 • Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły.
 • Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 lub do czasu cofnięcia zgody.
 • Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych – na podstawie art. 15 – RODO,
 • sprostowania swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 – RODO,
 • usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na podstawie art. 18 – RODO,
 • przenoszenia swoich danych osobowych – na podstawie art. 20 – RODO.
 • W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 • Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie Organizatora konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie (Załącznik nr 2).
 • Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie, nauczyciele) wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczanie swoich danych osobowych, wizerunków (w przypadku osób nagrodzonych), zdjęć prac, prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie. (Załącznik nr 3).

 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów

i sukcesów w konkursie

 

                                                Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Metryczka

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

imię i nazwisko autora pracy
klasa
imię i nazwisko autora oraz tytuł baśni lub legendy
nazwa postaci z baśni lub legendy, której maskę wykonano
pełna nazwa szkoły
adres szkoły (kod pocztowy, nazwa miejscowości i województwa)
telefon i adres e-mail szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

 

………………………………………,  dnia…………………………..

 

 

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich.

 

 

 

 

………………………………………,  dnia…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę):

 

            Wyrażam zgodę                                  Nie wyrażam zgody

na utrwalanie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów podczas ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Maska – niejedną kryje tajemnicę”  przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.

 

 

            Wyrażam zgodę                                  Nie wyrażam zgody

na publikowanie zdjęć lub filmów z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonych w czasie ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Maska – niejedną kryje tajemnicę” przez  Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak:

 • oficjalna strona internetowa szkoły niedzwiada.edu.pl
 • portale społecznościowe (Facebook szkoły),
 • tradycyjne media (radio, prasa, telewizja),

 

 

            Wyrażam zgodę                                  Nie wyrażam zgody

na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, klasa, pod pracami konkursowymi w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Maska – niejedną kryje tajemnicę” przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak:

 • oficjalna strona internetowa szkoły www.niedzwiada.edu.pl
 • portale społecznościowe (Facebook szkoły),
 • tradycyjne media (radio, prasa, telewizja),

 

 

………………………………………….………………………………………………………

/imię i nazwisko dziecka/

   ……………………………………………………..                                                

       data i podpis rodzica / opiekuna prawnego       

 

 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, 39-107 Niedźwiada 40, tel. 172213393 e-mail: spniedzwiadadolna@gmail.com reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych parysa@ropczyce.eu
Celem przetwarzania jest Działanie informacyjno-promocyjne Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej oraz promocja osiągnięć mojego dziecka.
Podstawą przetwarzania jest Dobrowolna zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ dane będą podane do publicznej wiadomości.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:

 • każda ze zgód jest wydana na czas nieokreślony i dane osobowe będą przechowywane do dnia pisemnego wycofania zgody skierowanego do administratora,
 • dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
 • podanie danych jest dobrowolne, a fakt nie wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością publikacji danych.

 

Mam prawo do:

 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,
 • żądania dostępu do tych danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

……………………………………………………..                                                   

      data i podpis rodzica / opiekuna prawnego