Zasady zachowania się w szkole w czasie pandemii obowiązujące uczniów

klas IV – VIII

 

 1. Do szkoły może przychodzić tylko uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły/placówki i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.
 3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 rozumie się:
 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem.
 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Szkoła jest podzielona na strefy, do których uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami. Klasy IVa, IVb, Va, VIa, VIIa, VIIIa wejściem głównym do szatni, klasy Vb, VIb, IVc, VIIb, VIIIb wejściem bocznym do szatni – przy małej sali gimnastycznej. Do szkoły można wejść najwcześniej 15 minut przed zajęciami. Wyjątek stanowią uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej.
 3. Wchodząc do szkoły uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 4. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 5. Maseczkę można zdjąć tylko i wyłącznie w klasie, po zajęciu wyznaczonego miejsca.
 6. Po skorzystaniu z szatni uczniowie udają się do wyznaczonej strefy i tam oczekują na nauczyciela. Uczniowie, których zajęcia odbywają się w sali nr 20, 21, 28 lub 29 przechodzą korzystając z klatki schodowej ewakuacyjnej. Uczniowie, których zajęcia odbywają się w sali nr 7, 35, 22, 30, 26, 37, 41 lub 11 przechodzą główną klatką schodową. Uczniowie, których zajęcia odbywają się w hali sportowej lub sali nr 50 przechodzą korytarzem przy kancelarii i hali sportowej.
 7. Obowiązuje zakaz swobodnego poruszania się po szkole. Uczniowie oczekują na swoje zajęcia przy sali, w której będą się one odbywały. Jedynie uczniowie, których zajęcia będą się odbywały w sali nr 29, 21, 37, 41 lub 11 w specjalnie wyznaczonych miejscach.
 8. Przerwy uczniowie spędzają w klasie, tylko wyznaczone przerwy będą mogli spędzać w określonej strefie, poza salą lekcyjną.
 9. Każdy uczeń ma obowiązek przynieść swoje przybory szkolne oraz artykuły higieniczne tj. chusteczki.
 10. W szkole obowiązuje zakaz pożyczania sobie przyborów szkolnych/higienicznych i dzielenia się jedzeniem i piciem.
 11. Z komputerów uczniowie korzystają w jednorazowych rękawiczkach, które po zajęciach wyrzucają do kosza.
 12. Z biblioteki szkolnej uczniowie korzystają w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej porze.
 13. Przed wejściem do stołówki uczniowie mają obowiązek zdezynfekowania rąk, a następnie zajęcia wyznaczonego miejsca przy stole, którego nie zmieniają przez cały rok szkolny. Posiłek oraz sztućce będą podane do stołu przez obsługę. Uczniom, którzy nie będą się stosowali do wymogów sanitarnych wprowadzi się czasowy lub stały zakaz spożywania posiłków w stołówce szkolnej.
 14. Zachowujemy dystans społeczny. Unikamy kontaktu fizycznego.
 15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z dworu), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 16. Posiłki (drugie śniadanie) spożywamy tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu w sali.
 17. Przebierając się na zajęcia wychowania fizycznego, oraz zaraz po nich, uczniowie mają obowiązek zachowania dystansu społecznego.
 18. W razie złego samopoczucia uczeń natychmiast informuje o tym nauczyciela.
 19. Po zakończonych lekcjach uczniowie udają się do szatni i niezwłocznie opuszczają teren szkoły wyznaczonym wyjściem (analogicznie do wejścia).
 20. Z toalety może korzystać tyle osób, ile jest kabin. Pozostali uczniowie oczekują zachowując odpowiedni dystans.
 21. Obowiązuje zakaz gromadzenia się w szatni, na boisku szkolnym i placu zabaw.