Regulamin mobilnej Gry terenowej „Niepodległa na Fali”       

 

 

Mobilna Gra terenowa Dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem mobilnej Gry terenowej „Niepodległa na Fali” jest Dom Kultury Stare Babice, zwany dalej Organizatorem.

2.Rozgrywka w ramach mobilnej Gry terenowej „Niepodległa na Fali” (dalej Gra), zostanie przeprowadzona z okazji upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. w okresie od dnia 20 września br. do dnia 20 października br.

3.Gra jest otwarta dla wszystkich osób. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Grze pod opieką rodziców bądź opiekunów. W przypadku samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej, konieczne jest przedłożenie Organizatorowi zgody rodziców bądź opiekunów na uczestnictwo w Grze (Załącznik nr 1).

4.Uczestnicy Gry mogą brać udział w Grze indywidualnie, mogą być też wspierani przez osoby towarzyszące.

5.Udział w Grze jest bezpłatny.

6.Uczestnik może wziąć udział w Grze tylko jeden raz.

7.Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Grze jest posiadanie smartfona/tabletu z:1)systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 4.2 i wyższej),

2)uruchomioną funkcją GPS,

3)zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),

4)mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji. Zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.

8.Gra odbywa się w przestrzeni publicznej tj. na drogach, w lesie, w parkach itp., z uwagi na to Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.

9.Uczestnik powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

10.Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo Uczestników Gry.

11.Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania Gry.

12.W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie.

13.Uczestnicy przystępując do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

§ 2 ZGŁOSZENIE DO GRY

1.Osoby chcące wziąć udział w Grze, zobowiązani są do pobrania Gry w aplikacji ActionTrack. Poprzez pobranie Gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:

1)akceptują postanowienia niniejszego regulaminu Gry,

2)wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z Gry oraz zdjęć zawierających wizerunek Graczy.

2.Uczestnicy Gry udzielają Organizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania Gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w prasie, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.

3.Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Grze.

4.Administratorem danych osobowych Uczestników Gry jest Dom Kultury Stare Babice W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z iod@domkultury-starebabice.waw.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą przetwarzane w celach związanych z Grą.

5.Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia projektu.

7.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§ 3 PRZEBIEG GRY
1.Uczestnicy Gry zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowania jego treści.
2.Miejscem rozpoczęcia Gry jest parking znajdujący się przed Urzędem Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21.
3.Zadaniem Uczestnika Gry będzie wykonanie określonych zadań, rozwiązanie zagadek i zdobycie jak największej liczby punktów.
4.Gra jest dostępna od dnia 20 września 2020 r. do dnia 20 października 2020 r.
5.Rozgrywka odbędzie się na dystansie 3,5 km, i trwać będzie około 2 godzin.
§ 4 WYGRANA I NAGRODY
1.Pierwsze trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody główne.
2.W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż trzech Uczestników, nagroda zostanie przyznana trzem osobom, które uzyskały krótszy czas przejścia Gry.
3.W przypadku nieodebrania nagrody głównej przez Uczestnika w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników, nagroda główna przepada i przechodzi na kolejnego Uczestnika.
4.Fundatorem nagród jest Dom Kultury Stare Babice oraz Gmina Stare Babice.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu będzie skutkowało dyskwalifikacją Gracza. 2.Teść niniejszego regulaminu znajduje się w aplikacji ActionTrack, a także na stronie www.domkultry-starebabice.pl.
3.W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4.Decyzje Organizatora są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia.
5.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację gry.