Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice

ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY

„KSIĄŻKA ZROBIONA INACZEJ”

                                     

  • konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych
  • na prace czekamy do 23 listopada 2020 r.
  • ogłoszenie wyników odbędzie się 27 listopada 2020 r.
  • wręczenie nagród nastąpi podczas wystawy pokonkursowej z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych dnia 3 grudnia 2020 r.

Regulamin i szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli https://szkola-zielonki.edupage.org/

Zachęcamy do udziału w konkursie

 

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

ul. Południowa 2,

05-082 Stare Babice,

tel. +48 509 645 700, tel.224871800

www.szkolazielonki.edupage.org

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO„KSIĄŻKA ZROBIONA INACZEJ” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zielonkach-Parceli pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

➢Uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

➢Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci.

➢Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

➢Propagowanie literatury dla dzieci.

➢Kształtowanie wrażliwości estetycznej.

➢Rozwijanie umiejętności manualnych.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli.

Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Drzażdzyńska.

 

Założenia organizacyjne

1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całej gminy Stare Babice i zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:

−uczniowie klas 1-3

−uczniowie klas 4-8

2.Tematem konkursu jest stworzenie książki sensorycznej z użyciem różnych materiałów i tworzyw.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

3.Uczestnicy przygotowują książki zrobione techniką dowolną w formacie nie większym niż A3. Tematem książek powinny być wiersze bądź opowiadania polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży.
4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez nauczyciela/opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1)oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2)w terminie do 16.10.2020 r.na e-mail:sekretariat@szkola-zielonki.pl.
5.Prace zgłaszane do Konkursu powinny być opisane na kartce dołączonej do pracy wg następującego wzoru:Imię, nazwisko Klasa Nazwę szkoły Telefon do kontaktu
Ocena prac konkursowych
1.Prace należy przesłać do 23.11.2020 r. na adres:Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
ul. Południowa 2 Zielonki-Parcela 05-082 Stare Babice z dopiskiem „Książka sensoryczna”lub złożyć w Kancelarii Szkoły
2.Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.
3.Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa.
6.Ocenie podlegać będą:
−zgodność z tematyką konkursu,
−ciekawy pomysł, oryginalność,
−samodzielność w wykonaniu pracy,
−walory artystyczne
-estetyka wykonania.
Ogłoszenie wyników konkursu
1.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27.11.2020r.w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.
2.Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internatowej Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

uczestnictwa w Gminnym konkursie plastycznym -„KSIĄŻKA ZROBIONA INACZEJ”

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

Dane uczestnika konkursu:Imię i nazwisko autora pracy:…………………………………………………………..Wiek: …………………………………..Dane kontaktowe:Telefon: ……………………………………………..E-mail: …………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego „Książka zrobiona inaczej” (dalej Konkurs), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam Organizatorowi I Instytucjom prowadzącym nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

•utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

•wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;

•użyczanie egzemplarzy utworu;

•publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie;

•publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora prowadzącego konkurs danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z Regulaminu Konkursu, tj. przeprowadzenia i realizacji konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora prowadzącego wobec uczestników oraz w celach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych określonych w Regulaminie Konkursu.Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska oraz kategorii wiekowej w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o jego wynikach w odniesieniu do mojej pracy konkursowej, w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Organizatora prowadzącego, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu.Zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zawartymi w Regulaminie Konkursu

………………………………………………………………(miejscowość, data/czytelny podpis uczestnika   konkursu)

 

Załącznik nr 2
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W GMINNYM
KONKURSIE PLASTYCZNYM „KSIĄŻKA ZROBIONA INACZEJ”
pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………
Wiek: …………………………
Dane kontaktowe:
Telefon: ……………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………..
Ja niżej podpisana/y:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..
będąc opiekunem prawnym uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………….. .
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego „Książka
zrobiona inaczej” (dalej Konkurs), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania
jego postanowień.
Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora.
Przysługują autorowi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej
i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam
Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas
nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
• wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
• użyczenie egzemplarzy utworu;
• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Oświadczam, że praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie
roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik
konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych
w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z Regulaminu
Konkursu, tj. przeprowadzenia i realizacji konkursu, w tym wykonania zobowiązań
Organizatora prowadzących wobec uczestników oraz w celach reklamowych, promocyjnych
oraz marketingowych określonych w Regulaminie Konkursu.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz kategorii
wiekowej autora w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach
i informacjach o jego wynikach w odniesieniu do pracy konkursowej, w szczególności
w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Organizatora,
jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu.

Zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi
w Regulaminie Konkursu.
………………………………….…………………………………………..
(miejscowość, data/czytelny podpis uczestnika konkursu)