Organizacja pracy szkoły podczas nauczania tradycyjnego – zasady ogólne:

 1. Szkoła czynna jest w godzinach 7.00 –17.30.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, do których należą: kaszel, katar, gorączka, ból brzucha, wysypka itp.
 3. Osoby mające kaszel, katar jako objaw alergii zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego poświadczającego występowanie określonych problemów zdrowotnych.
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 5. Wyklucza się możliwość przyprowadzenia dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy.
 6. Rodzice uczniów, którzy ulegli zakażeniu, powiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.
 7. Obowiązuje zakaz przebywania w szkole osób poza dziećmi i personelem placówki.
 8. Osoby postronne, które z bardzo ważnych przyczyn, wchodzą do budynku szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, muszą mieć osłonę ust i nosa. Zobowiązane są również po wejściu do szkoły do odkażenia rąk.
 9. Ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, w tym zwłaszcza pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dzieci, wszyscy rodzice zobowiązani są do:

– codziennego śledzenia wiadomości przekazywanych poprzez dziennik elektroniczny  i stronę internetową szkoły

– bycia w stałej gotowości do odbierania telefonów/SMS-ów.

10.W czasie pobytu dzieci w szkole czynny jest gabinet pielęgniarski (pon., wt., śr., 8.40 – 14.20, czw., pt., 8.20 – 14.00)

 

Procedura wchodzenie/wychodzenia ze szkoły. Przyprowadzenie dzieci i odbieranie przez rodziców.

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra. Zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej (osłona nosa i ust). Nie wchodzą do budynku szkoły.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku dwoma wejściami: wejściem głównym (od strony kancelarii) klasy: IIb, IIIa, IIIb oraz drugim wejściem (od strony klas młodszych) klasy: Ia, Ib, IIa. W tym samym porządku wychodzą z budynku szkoły.
 3. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego korzystają wszyscy wchodzący do szkoły. Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie mogą używać płynu do dezynfekcji, wchodzą do szkoły w rękawiczkach jednorazowych. Po zdjęciu rękawiczek powinno się natychmiast umyć ręce.
 4. Rodzice są zobowiązani do:

– zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust;

– zaopatrzenia swojego dziecka w pojemnik butelkę z wodą/napojem,

– zapewnienie posiłku w zależności od czasu pobytu dziecka w szkole.

 1. Dziecko po wejściu do szkoły przebiera się i udaje do wyznaczonej sali. Wskazane jest, aby przed wejściem do sali, umyło ręce, zgodnie z instrukcją.
 2. Obiady spożywane są przez uczniów w czasie przerw w stołówce szkolnej według ustalonego harmonogramu z zachowaniem zasady, że każda klasa spożywa posiłek oddzielnie.

Zasady prowadzenia zajęć lekcyjnych:

 1. Uczniowie podczas zajęć przebywają w miarę możliwości w jednej sali. Zajmują w niej stałe miejsce.
 2. Zmiana sali przez uczniów konieczna jest w przypadku:

– zajęć  informatyki;

– zajęć wychowania fizycznego.

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły w indywidualnej osłonie ust i nosa. Zdjęcie maseczki/przyłbicy możliwe jest dopiero w sali lekcyjnej. Maseczka musi być ponownie założona, gdy dziecko wychodzi z sali lekcyjnej, np. na korytarz, do łazienki, szatni, wychodzi z budynku szkoły.
 2. Z sal lekcyjnych usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone/dezynfekowane.
 4. Sprzęt komputerowy w sali informatycznej/laptopy w salach lekcyjnych, krzesła są odkażane po każdym użyciu przez daną grupę uczniów/danego nauczyciela.
 5. Wychowawcy/nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 6. Osoby prowadzące zajęcia stosują podczas pracy z dziećmi wymagany dystans społeczny (1,5m) a gdy jest to konieczne, np. zbliżając się do uczniów, również środki ochrony osobistej (np. maseczki); myją i dezynfekują ręce:
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym dziecka lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, gadżetów).
 9. W sali gimnastycznej podczas zajęć wychowania fizycznego przebywa jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy jest myty lub dezynfekowany.
 10. Sale wietrzone są, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Do odwołania wyłączone są dzwonki.
 12. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swojej grupy w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. zajęć. Klasy spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 13. Klasy korzystają z boisk z zachowaniem dystansu.
 14. Na każdym placu zabaw przebywa jedna grupa dzieci. Przed wejściem na plac zabaw dzieci dezynfekują ręce.
 15. Podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, aerobik).
 16. Jeżeli podczas pobytu w szkole zostaną zauważone u dziecka niepokojące objawy choroby zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatce) a rodzice są obowiązani pilnie odebrać je ze szkoły.

Zasady prowadzenia zajęć świetlicowych:

 1. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-17.30.
 2. 2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki ze względu na wykonywaną pracę zawodową.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się, w miarę możliwości, w grupach uczniów z danej klasy w wyznaczonych salach zajęć: klasa Ia – sala niebieska, Ib – sala żółta, IIa – sala zielona, IIb – sala czerwona, IIIa – sala nr 21, IIIb – sala nr 30.
 4. Warunkiem uczestnictwa dziecka na zajęciach świetlicowych jest określenie przez rodziców czasu jego pobytu w danym dniu.
 5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania/odprowadzania dzieci do/ze świetlicy.
 6. Dziecko uczęszczające do świetlicy wchodzi do szkoły samo, przebiera się w szatni i samodzielnie udaje się do sali zajęć.
 7. Chęć odbioru dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii szkoły i u woźnej przy wejściu (od strony klas młodszych) oczekują na jego przyjście przed budynkiem szkoły.
 8. Dziecko ze świetlicy odbierają tylko osoby uprawnione (wymienione w wymaganej dokumentacji) lub upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka. Samodzielny powrót do domu uczniów klas I-III wymaga pisemnej zgody rodziców, którzy biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka wracającego samodzielnie ze szkoły.
 9. Osoby pracujące w świetlicy, zbliżając się do dziecka, stosują ochronę ust i nosa.
 10. Dzieci przebywające w świetlicy stosują się do zasad epidemiologicznych (dystans, dezynfekowanie rąk).
 11. Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają tylko z dostępnych zabawek/pomocy (możliwych do dezynfekcji).
 12. Sale świetlicowe są często wietrzone (co najmniej co 45 minut).

 

Zasady pracy biblioteki szkolnej:

 1. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej według ustalonego harmonogramu.

2.Osoby korzystające z biblioteki/czytelni zaopatrzone są w środki ochrony osobistej (maseczki, przesłony), przestrzegają wymaganych zasad dystansu społecznego.

 1. Po wejściu do biblioteki uczniowie dezynfekują ręce.
 2. O liczbie dzieci przebywających w jednym momencie w bibliotece/czytelni decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 3. Osoby pracujące w bibliotece posiadają środki ochrony osobistej (maseczki, przesłony, rękawiczki).
 4. Obowiązujący okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece –zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej –wynosi: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier –wirus jest aktywny do 24 godzin. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub często używanych elementów wyposażenia.