9 kwietnia – piątek

Temat dnia: Maszyny rolnicze / Cztery pory roku w gospodarstwie.

Cele ogólne: rozwijanie zainteresowań technicznych i gospodarczych; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i  syntezę głosek oraz sylab w słowach; kształcenie umiejętności matematycznych; utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo -obrazkowych.

 

Wysłuchanie utworu pt:” W poniedziałek rano kosił ojciec siano” – sł. i muz. tradycyjne. Rozmowa z dziećmi na temat utworu – jakie wystąpiły dni tygodnia.

” W poniedziałek rano kosił ojciec siano”

https://www.youtube.com/watch?v=tghdR-K6mPk

 

„Rekwizyt do zawodu”– rozwijanie fantazji i wyobraźni,  zdolności  współdziałania.

„Co to jest farma”– rozwijanie umiejętności wypowiadania się  na określony temat.

„Maszyny rolnicze”– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 

„Od wiosny do wiosny”– uważne słuchanie utworu i zrozumienie jego treści, ćwiczenia pamięci słuchowej.

                                      „Od wiosny do wiosny” – H. Zdzitowiecka

Na niebie jaśnieje słońce,                                             W sadzie już jabłko dojrzewa                                            
dni płyną, płyną miesiące…                                           niebem sznury ptaków mknie długi.   
Z lodu uwalnia się rzeka                                                Liście się złocą na drzewach
i ze snu budzą się drzewa,                                            idą jesienne szarugi
ptaki wracają z daleka,                                                  wiatr nagle drzewa gnie w lesie …
będą wić gniazda i śpiewać.                                         Jesień na świecie! Już jesień!
Sady zabielą się kwieciem…
To wiosna! Wiosna na świecie!                                     Na niebie jaśnieje słońce,
                                                                                           dni płyną, płyną miesiące…
Na niebie jaśnieje słońce,                                             Długie i ciemne  są noce
dni płyną, płyną miesiące…                                           śniegową włożył świerk czapkę
Dni coraz dłuższe, gorętsze                                          śnieg w słońcu tęczą migoce   
pod lipą ciche pszczół brzęki,                                        i sople lśnią pod okapem,
woń siana płynie powietrzem,                                       rzekę pod lodem mróz trzyma…
z pól żniwne słychać piosenki,                                      Zima na świecie! Już zima!
zakwitły malwy przed chatą…                                      
Lato na świecie! Już lato!                                             Na niebie jaśnieje słońce,
                                                                                         dni płyną, płyną miesiące…  
Na niebie jaśnieje słońce,                                            Ze snu się budzi leszczyna
dni płyną, płyną miesiące…                                          i nową wiosnę zaczyna!

 

Praca z KP3. 47a – układanie historyjki obrazkowej o powstaniu chleba, numerowanie kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki.

Praca z KP3.47b – odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku, nalepianie nazwy pory roku.

Praca z KP3. 48b – kącik grafomotoryczny – uzupełnianie tabeli symbolami według wzoru, kolorowanie sekwencji kwadratów.

Księga zabaw – „Różne zboża” (s.62-63) – doskonalenie umiejętności czytania.