W przedszkolu

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej;
- rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,dostrzegania różnic i podobieństw; ; 
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, argumentowania; wdrażanie do formułowania 
 i przestrzegania zasad grupowych; doskonalenie umiejętności logicznego myślenia ,

Wakacyjne wspomnienia
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie;
- utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku);
- pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i miejsc, które odwiedziliśmy; 
- grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się); 
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu;
Jestem bezpieczny.
- doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu; 
 odczytywania symboli; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię; doskonalenie sprawności manualnej 
- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i na placu zabaw; 
- doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi) 
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 
Dbam o siebie i środowisko 
- zapoznanie dzieci z Konwencją Praw Dziecka
- wdrażanie do ekologicznych postaw – zbiórka makulatury i starych telefonów,
- budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska 
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji;
 rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów; 
- budowanie świadomości dzieci na temat higieny; poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu;
Dary jesieni 
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw; 
- odczytywanie globalnie nazw warzyw;
- kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw 
- rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce; 
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;
- kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie 
- poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw; rozwijanie wrażliwości estetycznej.