Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka zarządził
przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy na lata 2021-2023.
Termin wyborów został ustalony na czwartek 28 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Radnym może zostać uczeń, który:

– jest mieszkańcem Gminy Stare Babice,

– uczniem minimum VI klasy szkoły podstawowej,

W celu zgłoszenia swojej kandydatury uczeń powinien złożyć kartę
zgłoszenia wraz z listą poparcia kandydata przez co najmniej 10
uczniów oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego
małoletniego kandydata.

Zgłaszanie kandydatur do czwartku 21 października 2021 r. do opiekuna Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII, p. Grażyny Jaworskiej