PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA

 

  1. Ucznia można zwolnić w trakcie trwania zajęć tylko na pisemną prośbę rodzica (załącznik).
  2. Decyzję o zwolnieniu ucznia w trakcie trwania zajęć podejmuje wychowawca, nauczyciel lub dyrektor.
  3. Wychowawca, nauczyciel lub dyrektor może odmówić zwolnienia w przypadku braku wiarygodności pisemnej prośby, bądź uchybień formalnych. Wówczas kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, w celu weryfikacji pisemnej prośby.
  4. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia podczas zajęć pielęgniarka szkolna lub nauczyciel powiadamia telefonicznie o tym  rodziców, którzy są zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły.
  5. Chory uczeń może opuścić wcześniej szkołę tylko pod opieką rodzica lub innej uprawnionej osoby. Rodzic lub upoważniona osoba pozostawia kartę zwolnienia chorego ucznia.
  6. Fakt zwolnienia zostaje odnotowany w dzienniku jako „zwolniony”.

 

 

 

Karta zwolnienia ucznia

 

Proszę o zwolnienie w dniu  ………………………………………….. od godz. ………………………………………

…………………………………………………………………………………………… klasa ………………………….……………

                                   (imię i nazwisko ucznia)

  • Biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo ucznia od wyżej wymienione godziny.
  • Uczeń: wróci do domu samodzielnie / zostanie odebrany przez osobę upoważnioną*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby odbierającej)

 

  • Tel. kontaktowy do rodzica/ opiekuna prawnego ………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………….…                            ………………..……………………………………..…………….

(Podpis osoby przyjmującej zwolnienie)                                  (Czytelny podpis rodzica /

                                                                                                                       opiekuna prawnego)

 

 

* Niepotrzebne skreślić