Regulamin konkursu „Plakat 100lecia Radiostacji Babice


I. INFORMACJE OGÓLNE

1.
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Stare Babice z siedzibą w Zielonkach Parcela przy
ul. Południowej 2a, 05082 Stare Babice (dalej: Organizator), we współpracy z Gminą Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach.

2.
Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w formie plakatu,
wykonanych przez Uczestników konkursu.

3.
Ponadto konkurs ma na celu:
1)
pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami jubileuszu 100lecia Radiostacji
Transatlantyckiej;

2)
pobudzenie aktywności twórczej i kreatywności wśród dzieci i młodzieży;
3)
profilaktykę uzależnień poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność
artystyczną.

4.
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w 2 kategoriach wiekowych:
1)
dzieci uczęszczające do klas 1 4 szkoły podstawowej;
2)
dzieci uczęszczające do klas 5 8 szkoły podstawowej.
5.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się lub zamieszkującej na terenie gminy Stare Babice.
6.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie od 9 października do 6 listopada 2023 roku na zasadach opisanych w Dziale II niniejszego Regulaminu.
II. ZADANIE KONKURSOWE ORAZ ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO KONKURSU

1.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu o promującego jubileusz 100lecia Radiostacji
Babice.

2.
Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną, minimum w formacie A3.
3.
Praca musi być wykonane samodzielnie przez jednego Uczestnika.
4.
Plakat nie może być nigdy i nigdzie wcześniej publikowany.
5.
Każdy Uczestnik konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
6.
Zgłoszenie do konkursu polega na wykonaniu wszystkich poniżej wskazanych kroków:
1)
dostarczeniu do sekretariatu Domu Kultury Stare Babice (ul. Południowa 2a, Zielonki
Parcela) oryginału pracy konkursowej do dnia 6.11.2023 r. do godz. 16.00;

2)
wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik do niniejszego Regulaminu)
i dołączenia go do dostarczonej pracy konkursowej.

7.
Rodzic/opiekun prawny zgłaszający pracę dziecka do konkursu akceptuje treść niniejszego
regulaminu.

8.
Zgłoszenia niekompletne lub wykonane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie brały udziału w konkursie.
III. KRYTERIA OCENY PRACY, ZASADY OGŁOSZENIA WYNIKÓW I WRĘCZANIE NAGRODY

1.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną wspólnie przez
Organizatora oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach.

2.
Prace będą oceniane według poniższego kryterium:
1)
zgodność z tematem konkursu,
2)
oryginalność pracy,
3) walory artystyczne.
3.
Prace zgłoszone po terminie bądź wykonane przez osoby nieuprawnione, nie będą oceniane.
4.
Organizator wraz z Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach przyzna po 3 nagrody oraz po 5 wyróżnień w obu kategoriach wiekowych.
5.
O przyznaniu miejsca 1, 2 lub 3 oraz wyróżnień decyduje Komisja Konkursowa.
6.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 17 listopada 2023 roku.
7.
O wyniku konkursu Laureat zostanie poinformowany za pośrednictwem email lub telefonicznie na kontakt podany w zgłoszeniu konkursowym.
8.
Imię i nazwisko Laureata zostanie podane do publicznej wiadomości, a zdjęcia prac przesłane
w zgłoszeniu do konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.domkultury
starebabice.pl
oraz na portalu społecznościowym fb/dkstarebabice.
9.
Nagrodę będzie można odebrać osobiście w Domu Kultury po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu się z Organizatorem konkursu. Organizator przygotuje uroczystość wręczenia nagród
w terminie przez siebie wyznaczonym.

IV. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu przetwarzanych na zasadach
i podstawach prawnych szczegółowo określonych w pkt. 3 poniżej jest Organizator Dom Kultury
Stare Babice.

2.
Organizator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko Uczestników oraz w przypadku
osób niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów prawnych, wiek uczestnika, adres email.

3.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu oraz w przypadku osób
niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów w następujących celach i na następujących podstawach
prawnych:

1)
w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie oraz jego organizacji
i przeprowadzenia zgodnie z niniejszym regulaminem podstawą przetwarzania jest
dobrowolna zgoda Uczestników lub rodziców/opiekunów prawnych Uczestników (art. 6
ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody
i podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej jest w pełni
świadome i dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w konkursie. Zgodę można wycofać
poprzez kontakt z Organizatorem na adres email:
kontakt@domkulturystarebabice.pl.
2)
w celu rozstrzygnięcia konkursu, w tym kontaktu z Laureatami lub w przypadku osób
niepełnoletnich rodzicami/opiekunami prawnymi Laureatów oraz poinformowania
o Laureatach na oficjalnym fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook
podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

3)
w celu realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych związanych
z rozliczalnością tj. przechowywaniem dowodów prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu (art. 6 ust. 1lit. c RODO).

4.
Organizator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu odwołania zgody i/lub przez okres
przewidziany przepisami prawa.

5.
W przypadku Uczestników, którzy nie zostali Laureatami ich dane osobowe oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych zostaną niezwłocznie usunięte przez Organizatora.

6.
Dane osobowe Laureatów konkursu w zakresie ich imion i nazwisk zostaną podane do publicznej
wiadomości poprzez publikację stosownej informacji na oficjalnym fanpage Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook. W tym przypadku odbiorcami danych osobowych będą użytkownicy
ww. portalu.

7.
Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o prawach
przysługujących na podstawie RODO są dostępne u Inspektora Ochrony Danych Osobowych

pod adresem email:
iod@domkulturystarebabice.pl .

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników lub przypadku osób
niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów prawnych błędnych danych.

9.
Wysłanie pracy konkursowej na podany adres email wraz z klauzulą zgody oznacza zrozumienie
i akceptację zasad wyrażonych w niniejszym regulaminie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2509).
Wykorzystanie to dotyczy niekomercyjnego umieszczenia zdjęć prac Uczestników na stronie
internetowej Domu Kultury Stare Babice, na portalu społecznościowym fb/dkstarebabice oraz
w materiałach promocyjnych Domu Kultury Stare Babice.

3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
4.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga Organizator.
5.
Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Domu Kultury Stare Babice
www.domkulturystarebabice
.pl i na oficjalnym fanpage Domu Kultury Stare Babice

fb/dkstarebabice.

 

 

Załącznik
do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko autora……………………………………………………………………
Wiek:……………………………………………………………………………………….
Szkoła (rodzaj i adres):…………………………………………………………………..
Klasa:………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy (autora lub rodzica/opiekuna prawnego):
……………………………….……………………………………………………………..
Adres e-mail (autora lub rodzica/opiekuna prawnego):
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)