Organizacja pracy szkoły podczas nauczania tradycyjnego – zasady ogólne:

 1. Szkoła czynna jest w godzinach 7.00 –17.30.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, do których należą: kaszel, katar, gorączka, ból brzucha, wysypka (objawy choroby zakaźnej) oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Osoby mające kaszel, katar jako objaw alergii zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego poświadczającego występowanie określonych problemów zdrowotnych.
 4. Wyklucza się możliwość przyprowadzenia dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy.
 5. Rodzice uczniów, którzy ulegli zakażeniu, powiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.
 6. Obowiązuje zakaz przebywania w szkole osób poza dziećmi i personelem placówki.
 7. Osoby postronne, które z bardzo ważnych przyczyn wchodzą do budynku szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, muszą mieć osłonę ust i nosa. Zobowiązane są również po wejściu do szkoły do odkażenia rąk.
 8. Ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, w tym zwłaszcza pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dzieci, wszyscy rodzice zobowiązani są do:

– codziennego śledzenia wiadomości przekazywanych poprzez dziennik elektroniczny  i stronę internetową szkoły ;

– bycia w stałej gotowości do odbierania telefonów/SMS-ów.

9.W czasie pobytu dzieci w szkole czynny jest gabinet pielęgniarski (pon., wt., śr., 8.40 – 14.20, czw., pt., 8.20 – 14.00)

 1. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

 

Procedura wchodzenie/wychodzenia ze szkoły. Przyprowadzenie dzieci i odbieranie przez rodziców.

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra. Zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej (osłona nosa i ust). Nie wchodzą do budynku szkoły.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku kilkoma wejściami:
 • wejściem głównym (od strony kancelarii i szatnia) klasy: Ib, IIa, IIb;
 • drugim wejściem (od strony klas młodszych i szatnia) klasa: Ia;
 • wejściem od szatni klasy III, IV, V i VI;
 • wejściem od małej sali gimnastycznej klasy VII i VIII;

W tym samym porządku wychodzą z budynku szkoły.

 1. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego korzystają wszyscy wchodzący do szkoły. Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie mogą używać płynu do dezynfekcji, wchodzą do szkoły w rękawiczkach jednorazowych. Po zdjęciu rękawiczek powinno się natychmiast umyć ręce.
 2. Rodzice są zobowiązani do:

– zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust;

– zaopatrzenia swojego dziecka w pojemnik butelkę z wodą/napojem,

– zapewnienie posiłku w zależności od czasu pobytu dziecka w szkole.

Dzieci mogą spożywać posiłki w szkole. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 1. Dziecko po wejściu do szkoły przebiera się i udaje do wyznaczonej sali. Wskazane jest, aby przed wejściem do sali, umyło ręce, zgodnie z instrukcją.
 2. Obiady spożywane są przez uczniów w czasie przerw w stołówce szkolnej według ustalonego harmonogramu, z zachowaniem dystansu, w stałych grupach.

 

 

 

 

 

 

Zasady prowadzenia zajęć lekcyjnych:

 1. Uczniowie podczas zajęć przebywają w miarę możliwości w jednej sali. Zajmują w niej stałe miejsce.
 2. Zmiana sali przez uczniów konieczna jest w przypadku:

– zajęć  informatyki;

– zajęć wychowania fizycznego.

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły w indywidualnej osłonie ust i nosa. Zdjęcie maseczki możliwe jest dopiero w sali lekcyjnej. Maseczka musi być ponownie założona, gdy dziecko wychodzi z sali lekcyjnej, np. na korytarz, do łazienki, szatni, wychodzi z budynku szkoły.
 2. Z sal lekcyjnych usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone/dezynfekowane.
 4. Sprzęt komputerowy w sali informatycznej/laptopy w salach lekcyjnych, krzesła są odkażane po każdym użyciu przez daną grupę uczniów/danego nauczyciela.
 5. Wychowawcy/nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 6. Osoby prowadzące zajęcia stosują podczas pracy z dziećmi wymagany dystans społeczny (1,5m) a gdy jest to konieczne, np. zbliżając się do uczniów, również środki ochrony osobistej (np. maseczki); myją i dezynfekują ręce:
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym dziecka lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, gadżetów).
 9. W sali gimnastycznej podczas zajęć wychowania fizycznego przebywa jedna grupa uczniów (na wydzielonej połowie hali sportowej). Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy jest myty lub dezynfekowany.
 10. Sale wietrzone są, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swojej grupy w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. zajęć. Klasy spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 12. Klasy korzystają z boisk z zachowaniem dystansu.
 13. Na każdym placu zabaw przebywa jedna grupa dzieci. Przed wejściem na plac zabaw dzieci dezynfekują ręce.
 14. Podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, aerobik).
 15. Jeżeli podczas pobytu w szkole zostaną zauważone u dziecka niepokojące objawy choroby zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatce) a rodzice są obowiązani pilnie odebrać je ze szkoły.
 16. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,

pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy

ławkami uczniów.