Na stronie gminnej w zakładce BIP znajdują się informacje odnośnie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

 

 

                Zapisy do szkoły na rok szkolny 2024/25

 

  Do szkoły będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym  obejmuje miejscowości:
    Borzęcin Mały
    Borzęcin Duży
    Topolin 
    Wierzbin
    Zalesie

 Zasady zapisu:
Dziecko zapisywane jest do szkoły przez rodziców, którzy  wypełniają wniosek zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Zarządzeniu Nr 14 / 2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25.01.2024r. z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

Pełna treść Zarządzenia Nr 14 / 2024 Wójta Gminy Stare Babice

https://starebabice.bip.net.pl/?a=5101

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane pod numerem tel.

Tel. 22 730 80 92  lub 22 730 80 44

e-mail: rekrutacja@stare-babice.pl