Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.zspborzecin.pl

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Data publikacji strony: 1.09.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.06.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 2. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 4. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

Niezgodności wymienione powyżej wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a publikowane dokumenty pochodzą z różnych źródeł i opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Udogodnienia

 • Strona posiada wersję kontrastową w kilku wariantach.
 • Strona posiada możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Strona posiada możliwość zmiany stylu czcionki
 • Obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 • Strona posiada zmienny układ wyświetlania

Oświadczenie sporządzono dnia 31.05.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – mail sekretariat@zspborzecin.pl lub telefonicznie 227520524 w 4

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego  sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wyżej wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej RPO – https://bip.brpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 posiada następujące ułatwienia dostępności:

 • podjazdy dla osób niepełnosprawnych umożliwiające wejście do wszystkich części placówki na poziomie parteru. Podjazdy zlokalizowane są od strony ulicy Poprzecznej.
 • Platforma dźwigowa umożliwia dostęp do sal lekcyjnych na poziomie wysokiego parteru.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych
 • Przeszkoleni pracownicy placówki udzielają informacji przy wejściu głównym budynku (kancelarii)

Placówka nie zapewnia następujących udogodnień:

 • Skorzystanie z tłumacza migowego
 • Wejście do budynku w towarzystwie psa asystującego