Skarbonka świnka

Szanowni Rodzice

informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. ulega zmianie opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/562/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniającą

Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice.

Wprowadza się zmianę: §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1 ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł (jeden złoty 14/100) za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023.