KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU W ZSP BORZĘCIN DUŻY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Borzęcinie Duży, przy ul. Warszawskiej 697

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 697 tel. 227520524 w 5, e-mail: iod@zspborzecin.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku placówki oraz ochrony osób i mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, art. 108a Prawo oświatowe, art. 222 Kodeksu Pracy.
 3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem wejścia do wewnątrz budynku, tj. wejście główne, wejście na korytarz przy hali sportowej, wejście na zaplecze stołówki, wejście do przedszkola, wejście do małej szkoły, zejście do piwnicy budynku.
 4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują również umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany- kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 10 dni zapis jest automatycznie kasowany.
 8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 10 dni od dnia zarejestrowania.
 9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Żądania osób, których dane dotyczą są realizowane w ciągu 14 dni, w szczególnych przypadkach termin jest przedłużony do 1 m-ca.
 11. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.