ZARZĄDZENIE NR 16/2018
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice
i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie
dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice,
możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do
korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku
szkolnym 2018/2019”oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2018/2019.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 6, art. 152 oraz art. 154
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn
zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/267/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice, branych
pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 marca
2017 r. poz. 2570) zarządzam, co następuje:

1
Ustalam zasady rekrutacji, wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz

wzór deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice, niepublicznych przedszkoli
realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,
zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019” stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

2

Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare
Babice, niepublicznych przedszkoli realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie
dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości
odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania
z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019”
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół biorących udział
w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Babice (-) Krzysztof Turek

  
Załączniki do pobrania:

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola

Deklaracja kontynuacji