ZARZĄDZENIE NR 21/2019

Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020”oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.  994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 131 ust. 6, art. 152 oraz art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poźń zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/267/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice, branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zarządzam, co następuje:

par. 1

Ustalam zasady rekrutacji, wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice oraz przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020”, wzór deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

par. 2

Ustalam zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

par. 3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

par. 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania:

zał nr 1. Zasady rekrutacji do przedszkoli wraz z wnioskami i oświadczeniami

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

zał nr 2. Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych wraz z wnioskami i oświadczeniami

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do procesu rekrutacji