Warszawa, 17 marca 2022
                                                                                                       ZPŚ.640.7.2022.JK
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,
pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia
19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w zakresie
szczepień ochronnych również obowiązek ich realizacji zgodnie z Programem
Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy.
Poza wykazem szczepień obowiązkowych przez Ministra Zdrowia zalecane
(odpłatne) szczepienia oraz nieodpłatne szczepienia przeciw COVID-19 wykonywane w
Polsce od ukończenia 5. roku życia dziecka.
U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym za realizację szczepień obowiązkowych
odpowiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia ochronne wykonywane
zgodnie z PSO prawidłowo budują stan uodporniania przez kolejne lata i chronią przed
poważnymi konsekwencjami chorób zakaźnych teraz i w przyszłości.
W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, poniższe szczepienia wykonywane w
następujących latach życia dziecka:
1) w 6 roku życia (wiek należy rozumieć jak w przykładzie: dziecko, które ukończyło 5
lat jest w 6 roku życia)
przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI i KRZTUŚCOWI (szczepienie przypominające)
przeciw POLIOMYELITIS (szczepienie przypominające)
przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE (szczepienie przypominające)1
2) w 14 roku życia (dziecko, które ukończyło 13 lat)
przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (szczepienie przypominające)
3) w 19 roku życia (osoba dorosła, która ukończyła 18 lat)
przeciw BŁONICY i TĘŻCOWI (szczepienie przypominające).

1 Dawkę przypominającą szczepionki przeciw ODRZE, ŚWINCE i RÓŻYCZCE podaje się w 6 roku życia. U dzieci urodzonych w 2013 roku lub latach wcześniejszych, które nie otrzymały dotychczas szczepienia przypominjącego szczepienie wykonuje się w 10 roku życia. U dzieci, które nie zostały zaszczepione w 6 lub 10 roku życia należy uzupełnić brakujące szczepienie w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później, niż do ukończenia 19 roku życia.

2 W przypadku niewykonania szczepień w terminie wynikającym z wieku dziecka należy
uzupełnić brakujące szczepienie w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później, niż
do ukończenia 19 roku życia.
Szczególnie ważne jest wykonanie szczepień w 6 roku życia przed rozpoczęciem nauki
w szkole, gdyż po podaniu szczepień przypominjących wzrasta poziom ochrony
indywidulanej, co ma również znaczenie dla odporności zbiorowiskowej całej wspólnoty
przedszkolnej i szkolnej.
W przypadku dzieci i młodzieży z Ukrainy, rekomenduje się aby szczepienia ochronne
były realizowane od dnia przyjazdu do Polski wg Indywidualnego Kalendarza Szczepień
(IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO
obowiązującego w Polsce. Szczepienia dostępne nieodpłatnie, a przez okres
pierwszych trzech miesięcy pobytu w Polsce również dobrowolne. Osoby poniżej 19
roku życia, przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy objęte już
obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych.
Szczepienia przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE, BŁONICY, TĘŻCOWI i
KRZTUŚCOWI oraz POLIOMYELITIS powinny być realizowane priorytetowo, zwłaszcza
w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień. W takiej sytuacji podanie
dodatkowych dawek rutynowych szczepionek nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem dla
pacjenta.
Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do zgłaszania się ze swoimi dziećmi
na szczepienia ochronne, których celem jest zapewnienie wysokiej skuteczności
ochrony dziecka przed zachorow
aniem oraz
powikłaniami związanymi z tymi chorobami.

Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na szczepienie w towarzystwie
rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba
pełnoletnia, zgłasza się na ostatnie szczepienie obowiązkowe sam.
Szczegółowe i rzetelne informacje na temat szczepień dostępne na stronie
„szczepienia.info” prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Mogą Państwo tam znaleźć odpowiedzi na
najbardziej nurtujące pytania dotyczące szczepień oraz informacje na temat chorób
zakaźnych, którym zapobiega się przez szczepienia. Zachęcam również do zapoznania
się z zamieszczonymi na portalu materiałami edukacyjnymi (m.in. ulotki, poradniki i
infografiki).

                                                                                                       Z poważaniem


                                                                                                       z upoważnienia Ministra Zdrowia
                                                                                                       Waldemar Kraska
                                                                                                       Sekretarz Stanu
                                                                                                       /dokument podpisany elektronicznie/