Zapisy do szkoły na rok szkolny 2019/20

 

  Do szkoły będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym  obejmuje miejscowości:
    Borzęcin Mały
    Borzęcin Duży
    Topolin 
    Wierzbin
    Zalesie

 Zasady zapisu:
Dziecko zapisywane jest do szkoły przez rodziców, którzy  wypełniają wniosek zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Zarządzeniu Nr 21/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31.01.2019 r. z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

 Dokumenty wymagane przy zapisach:
1) Wypełniony wniosek podpisany przez rodziców.
2) Dowody osobiste rodziców ( do wglądu).
3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych.

 W przypadku dziecka niezameldowanego na pobyt stały oprócz w/w dokumentów do wniosku należy dołączyć kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka.

 Dokumenty są do pobrania w sekretariacie szkoły.